Vnitřní řád školní družiny

 

Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace

se sídlem : ulice Karla Čapka 1457, 266 01 Beroun

Vnitřní řád školní družiny

Číslo: 24

Č. j. : 643 / 2015 / ZSPS

Vypracoval:

Mgr. Romana Humlová, vedoucí vychovatelka

Schválil:

PaedDr. Stanislava Dyršmídová,

ředitelka školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

27. 8. 2015

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2015

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Jednotlivá ustanovení řádu jsou v souladu s Vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávaní a se zákonem  č. 561/ 2004 Sb. v platném znění.

 

 1. Školní družina je základní článkem výchovy mimo vyučování.  Činnost družiny se uskutečňuje formami, které jsou stanoveny výše uvedenou vyhláškou č. 74/2005 Sb. v platném znění. Dále poskytuje žákům odpočinkové, rekreační, relaxační, zájmové činnosti a přípravu na vyučování. Družina vykonává svoji činnost ve dnech školního vyučování.
 2. Žáci, kteří pravidelně docházejí do družiny se zařazují do oddělení. Počet žáků v jednotlivých odděleních ŠD odpovídá počtu žáků ve třídách dle  Vyhlášky č. 73/2005 Sb. v platném  znění.
 3. Do školní družiny  jsou  přijímáni žáci 1. – 5. ročníku základní školy. Přednostně jsou do ŠD přijímáni žáci 1.,2.,3. ročníků.
 4. Přijetí žáka do ŠD je možné na základě písemné přihlášky  (zápisního lístku) zákonných zástupců. Na zápisním lístku musí být uvedeno sdělení rodičů o rozsahu docházky žáka a způsobu odchodu žáka z družiny. Kontakt na rodiče a další důležitá sdělení ( př. zdravotní stav, alergie, omezení apod.)
 5. Za pobyt ve školní družině je vybírána úplata na částečnou úhradu neinvestičních nákladů, jejíž výši stanovuje ředitelka školy směrnicí poskytování úplaty za vzdělání ve školní družině. Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách – za období září až leden a únor až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Pokud za žáka není úplata zaplacena, ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.
 6. V době řádných prázdnin, mimořádných prázdnin v průběhu školního roku nebo v době mimořádného volna v průběhu školního roku není provoz ŠD zajištěn. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou vedlejší prázdniny.
 7. Provoz školní družiny je ve dnech školního vyučování od 11:40 do 16:00  hod. Provoz ranní družiny je od 7:00 do 7:40 hod.
 8. Přechod žáků do ŠD po skončení vyučování  zajišťují učitelé poslední vyučovací hodiny. Osobně předávají žáky vychovatelkám ŠD. Žáci, kteří se stravují odchází do jídelny s pedagogickým  dozorem (viz. rozpis dozorů v době obědů). Poté opět s dozorem odchází do ŠD, kde jsou předáni p.  vychovatelkám nebo z prostor šatny odchází sami  domů. Pedagogický dozor končí odchodem žáků a uzavřením budovy.    
 9. Školní družina má pro svoji činnost určeny třídy v přízemí a v 1. patře v budově školy K. Čapka 1456.
 10. ŠD při své činnosti využívá i  další prostory školy – tělocvičnu, cvičnou kuchyň, školní dílnu, učebnu výpočetní techniky, keramickou dílnu, hřiště. Činnost ŠD v dalších prostorách školy se řídí řády těchto učeben.
 11. ŠD koordinuje svou činnost se školou. Činnost vychází ze ŠVP a je formulována v ŠVP ŠD. Vychovatelky spolupracují s třídními učiteli, s výchovným poradcem a s rodiči, případně i s dalšími institucemi.
 12. Za BOZ  žáků ve školní družině zodpovídá vychovatelka příslušného oddělení.
 13. Rodiče mohou požádat  o konzultaci  s vychovatelkami ŠD.
 14. Pro pobyt v přírodě mají žáci možnost převlékat se do náhradního oblečení.
 15. V případě změny odchodu  žáka předkládá zákonný zástupce vychovatelkám ŠD písemnou žádost. Na žádosti o uvolnění  ze ŠD rodiče uvedou vždy datum a  přesnou hodinu odchodu, žádost potvrdí svým podpisem.
 16. V případě, že žák nebyl vyzvednut ze ŠD rodiči v době uvedené na zápisním lístku, kontaktuje vychovatelka zákonné zástupce. Dodržuje dozor nad tímto žákem do doby jeho řádného převzetí rodičem.
 17. Žák může být vyloučen ze ŠD  pokud svým chováním opakovaně narušuje práci ostatních žáků, a to po dohodě  s rodiči, vedoucí vychovatelkou a vedením  školy.
 18. Žáci dbají na pořádek v šatně, úklid hraček, pomůcek a materiálu ve ŠD. Dodržují základní hygienická pravidla, chovají se ohleduplně ke spolužákům. Zdvořile jednají s pracovníky školy a respektují jejich pokyny. Šetří majetek a vybavení školní družiny. Pokud žák některou věc úmyslně poškodí, musí ji nahradit nebo opravit.
 19. Žáci si přinášejí do školní družiny pomůcky dle pokynů vychovatelek. Za peníze, mobilní telefony a ostatní věci ŠD neodpovídá.
 20. Ve školní družině je dodržován pitný režim, nápoje si zajišťují žáci sami.
 21. ŠD podle potřeby může zajišťovat výchovnou a osvětovou činnost pro rodiče a jinou veřejnost.
 22. Činnosti ŠD jsou zaměřeny také na realizaci protidrogového programu školy.
 23. Žáci jsou pravidelně upozorňováni na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při hrách a ostatních činnostech ( poučení, upozorněni na možné nebezpečí vždy před každou aktivitou).
 24. Z hygienického hlediska a péče o zdraví žáků je doporučeno rodičům žáků, kteří tráví odpolední čas ve ŠD, zajistit pravidelné stravování ve školní jídelně.
 25. Další mimoškolní činnosti pořádané ŠD jsou uvedeny rámcově v ŠVP ŠD a konkretizovány pro daný školní rok v ročním plánu akcí ŠD a podrobně rozpracovány v  měsíčních plánech jednotlivých odděleních.

Touto směrnicí se zrušuje předchozí znění směrnice č. 4.

 

Směrnice nabývá platnosti dne 27. 8. 2015.

Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2015.

 

Mgr. Romana Humlová, vedoucí vychovatelka

 

                                    PaedDr. Stanislava Dyršmídová
                                                    ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

Vnitřní řád školní družiny