Řád školní družiny

 

Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace

se sídlem : ulice Karla Čapka 1457, 266 01 Beroun

Řád školní družiny

Číslo: 24

Č.j.: 643 / 2015 /ZSPS/1

Vypracoval:

Mgr. Romana Humlová, vedoucí vychovatelka

Schválil:

PaedDr. Stanislava Dyršmídová,

ředitelka školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

27. 8. 2015

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2015

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

  1. Provozní doba školní družiny je stanovena po skončení  školního vyučovánÍ od 12:00 hod. do 16:00 hod. s ohledem na dojíždějící žáky. Provoz ranní družiny začíná v 7:00  a končí v 7:40 hod. Doba pro další aktivity je stanovena dle konkrétní akce.
  2. Školní družina má pro svoji činnost určeny třídy v přízemí a 1.patře v budově školY K. Čapka 1456.
  3. Do školní družiny přihlašuje nebo odhlašuje žáka zákonný zástupce na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Přednostně jsou do ŠD přijímáni žáci 1.,2.,3. ročníků. Žák může být vyloučen ze ŠD v případě  pokud jeho chování vážně narušuje práci ostatních žáků a to po dohodě s rodiči, vedoucí vychovatelkou a vedením  školy.
  4. Škola stanoví platby zákonných zástupců za pobyt žáka ve ŠD.
  5. Docházka do ŠD je uvedena na zápisním lístku (doba odchodu, doprovod aj.) V případě změny odchodu žáka předkládá zákonný zástupce vychovatelkám ŠD písemnou žádost. Na žádosti o uvolnění ze ŠD rodiče uvedou vždy datum a přesnou hodinu odchodu, žádost potvrdí svým podpisem.

        6.  Přechod žáků do ŠD po skončení vyučování  zajišťují učitelé poslední vyučovací hodiny. Osobně předávají žáky vychovatelkám ŠD. Žáci, kteří se             stravují, odchází do jídelny s pedagogickým  dozorem (viz. rozpis dozorů v době obědů). Poté opět s dozorem odchází do ŠD, kde jsou předáni               p. vychovatelkám nebo z prostor šatny odchází sami domů. Pedagogický dozor končí odchodem žáků a uzavřením budovy.  

  1. Za ochranu a bezpečnost žáků ve školní družině zodpovídá vychovatelka příslušného oddělení.

  2. Ve školní družině je dodržován pitný režim, nápoje si žáci zajišťují sami.

  3. ŠD využívá pro svoji činnost další prostory školy – tělocvičnu, cvičnou kuchyň, školní dílnu, učebnu výpočetní techniky, keramickou dílnu. Práce ŠD v těchto prostorách školy se řídí řády daných učeben. Dále je využívána školní zahrada a hřiště.

  4. V případě, že žák nebyl vyzvednut ze ŠD rodiči v době uvedené na zápisním lístku, kontaktuje vychovatelka zákonné zástupce a dodržuje dozor nad tímto žákem do doby jeho řádného převzetí rodičem. Pokud tento není k zastižení, kontaktuje vychovatelka  vedení školy, popř. místní orgán policie.

  5. Ve výjimečných případech jsou do ŠD zařazeni žáci, kteří nejsou řádně přihlášeni a vyžaduje to momentální změna v rámci organizace vyučování.

  6. Rodiče mohou požádat o konzultaci  s vychovatelkami ŠD vždy při vyzvedávání žáka.

  7. Oddělení ŠD jsou spojována v době oběda a v odpoledních hodinách z důvodu sníženého počtu žáků.

  8. Další mimoškolní činnosti pořádané ŠD jsou uvedeny rámcově v ŠVP ŠD a jsou konkretizovány v ročním plánu akcí ŠD a podrobně rozpracovány v měsíčních plánech jednotlivých oddělení.

  9. Pedagog, který vede zájmový útvar, si žáky, kteří navštěvují ŠD, vyzvedává ze ŠD před zahájením zájmového útvaru. Po skončení opět odvede žáky zpět do ŠD.

              Řád školní družiny byl projednán  pedagogickou radou.

                                                                                            PaedDr.Stanislava Dyršmídová

                                                                                                       ředitelka školy

      

  Směrnice nabývá platnosti dne 27. 8. 2015.

  Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2015.

   

  Mgr. Romana Humlová, vedoucí vychovatelka