Vymezení hlavní činnosti školy

 

     Škola  vzdělává žáky  se speciálními vzdělávacími potřebami  ve věku povinné školní docházky a žáky ve střední škole – Praktické škole dvouleté :

  •         s poruchami řeči
  •         s lehkým mentálním postižením
  •         středně těžkým a těžkým mentálním postižením  
  •         souběžným postižením více vadami
  •         s autismem

     Cílem vzdělávání školy je, aby si žáci ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky  potřebné k orientaci v okolním  světě a  k  zapojení do společenského života.

Školní družina

     Poskytuje žákům odpolední odpočinkové, relaxační činnosti a přípravu na vyučování. Rozvíjí zájmové aktivity žáků a pracuje podle týdenní skladby zaměstnání. Jeden týden v měsíci je vždy věnován projektu. Do družiny jsou přijímání žáci 1. stupně a v  letošní školním roce bude pracovat v šesti odděleních.

Provoz školní družiny je: od 7.00 hod. do 7.40 hod. a odpolední provoz je: od 12,00 hod.do 16.00 hod.