Celoroční projekt školní družiny

29.08.2015 15:01

Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace

 

CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY 

„Poznej místo, kde žiješ“

(město Beroun a jeho okolí)

Školní rok  2015/2016

 

    Celoroční projekt školní družiny  „Poznej místo, kde žiješ“ pro školní rok 2015/2016 je zaměřen na poznávání míst našeho města a jeho okolí. Rok 2015 je ROKEM BEROUNSKÉHO MEDVĚDA a město Beroun si připomíná 750. výročí první písemné zmínky o městě.

V první části školního roku se vrátíme do historie města, seznámíme se s pověstmi, navštívíme historickou část města Beroun, ale připomeneme si i významné osobnosti a události našeho regionu. Nezapomeneme ani na naše medvědy a krásnou přírodu, která nás obklopuje. Ve druhé části školního roku budeme hledat zajímavá místa v našem blízkém okolí.

Jednotlivá měsíční témata plní i vzdělávacích oblasti:

 •    chceme žít společně
 •    chceme znát
 •    chceme vědět jak na to
 •    chceme být sami sebou

a klíčové kompetence:

 •    kompetence komunikativní
 •     kompetence trávení volného času
 •     kompetence k učení
 •     kompetence sociální a personální
 •     kompetence činnostní a občanské

 

Vychovatelky přizpůsobí náročnost úkolů a sdělení daných témat podle věku a intelektu žáků v oddělení ŠD. Aktivity a výtvory žáků budou prezentována na webových stránkách školní družiny a v prostorách školy. Za náměty ke zpracování následujících témat děkuji I. Žihlové, O. Berkové, P. Humlové a T. Dubské.

Příležitostné akce – plnění během školního roku podle aktuální nabídky a organizačních možností

 •     Bijásek
 •     Muzeum, geopark Barrandien, Duslova vila, Holandský dům – výstavy a expozice
 •     Knihovna
 •      Muzeum keramiky
 •      Městská hora – rozhledna, medvědárium
 •  

NÁZEV PROJEKTU:  Cestičkou do školy

Měsíc: Září

 

Vzdělávací oblast:

CHCEME BÝT SAMI SEBOU

Ø      poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě

CHCEME ZNÁT

Ø  seznamování s prostředím, ve kterém žák žije, rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

CHCEME ŽÍT SPOLEČNĚ

Ø      vnímání práv a povinností

Ø      seznamování s pravidly společenského chování ve vztahu ke druhému

 

Kompetence:

Ø  kompetence komunikativní

Ø  kompetence k učení

Ø  kompetence sociální a personální

 

Cílová skupina: žáci 1. stupně ZŠ, 1. stupně ZŠ praktické a žáci 1. stupně ZŠ speciální

Poznámka: p. vychovatelka přizpůsobí náročnost úkolů a sdělení podle věku a intelektu žáků v oddělení ŠD

Vzdělávací nabídka a cíl projektu:

Ø      znát základní údaje – jméno a příjmení, bydliště, pokusit se popsat cestu do školy, znát členy své rodiny

Ø      základy společenského chování ( umět pozdravit, poprosit, poděkovat….)

Ø      seznámení s prostředím školní družiny a využívanými prostorami školy, seznámení s novými kamarády a BOZ při pobytu ve ŠD

Ø      péče o školní pomůcky, pravidelná příprava do školy( školní povinnosti….)

Ø      bezpečná cesta do školy a ze školy

Ø      znát jméno třídní p. učitelky, navštěvující třídu, popř. znát název oddělení ŠD  a jméno p. vychovatelky

 

Cíl: rozvoj slovní zásoby – umět představit sám sebe a svoji rodinu ( popř. přinést foto z rodinného alba, seznámení se s novými žáky školní družiny formou poznávacích her, osvojování základů společenského chování, základních znalostí o sobě, komunikace s vrstevníky a dospělými osobami bez ostychu a zábran, vzájemná tolerance, respekt, učit se samostatnosti a sebeovládání, poznávat nové prostředí, dodržovat bezpečnost svojí i svých kamarádů při jednotlivých činnostech a aktivitách

 

Vycházka: Městská hora – rozhledna – světové strany, pohled na Beroun z ptačí perspektivy (termín dle dohody)

Společný úkol pro všechna oddělení: představte si jednotlivé žáky v oddělení s místem bydliště ( obrázek města, vesnice, domu, kde žák bydlí se svojí rodinou)

Téma: Tady bydlím já

Technika a velikost: koláž popř. jiná technika – dle možností a schopností žáků

Termín odevzdání: 30. září 2015

 

 

NÁZEV PROJEKTU:  Rok berounského medvěda

Měsíc: Říjen

 

Vzdělávací oblast:

CHCEME VĚDĚT JAK NA TO

Ø      vytváření základů pro práci s informacemi

Ø      posilování přirozených poznávacích citů – zvídavost, radost z objevování, rozvoj tvořivého myšlení, sebevyjádření

CHCEME ŽÍT SPOLEČNĚ

Ø      rozvoj tolerance, respektu a přizpůsobení

Ø      rozvoj porozumění, pochopení a vzájemné komunikace

CHCEME ZNÁT

Ø      získávání nových vědomostí a dovedností, schopnost čerpat dosažených zkušeností

 

Kompetence:

Ø  kompetence komunikativní

Ø  kompetence k učení

Ø  kompetence sociální a personální

 

Cílová skupina: žáci 1. stupně ZŠ, 1. stupně ZŠ praktické a žáci 1. stupně ZŠ speciální

 

Poznámka: p. vychovatelka přizpůsobí náročnost úkolů a sdělení podle věku a intelektu žáků v oddělení ŠD, další info najdete na https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres Beroun

Vzdělávací nabídka a cíl projektu:

Ø      posezení nad mapou města, vyhledávání základních informací

Ø      četba o městě Beroun – historie – Jak se žilo dříve, četba pověstí

Ø      omalovánky města  - pečlivost vybarvování a prezentace prací ( knihy družinky)

Cíl: seznámit žáky s historickou částí města (Husovo nám., brány, hradby…), významnými budovami ( Duslova vila, muzeum, radnice města atd…) seznámit se s pověstmi města ( Klepáček atd…), připomenout pravidelné akce – trhy, kulturní dění ( Talichův Beroun, Trilobit…)

Vycházka: Náměstí – budovy, hradby, brány atd…. (termín dle dohody)

Společný úkol pro všechna oddělení: Vytvořit erb oddělení školní družiny a pokusit se vytvořit maketu náměstí (  erb - koláž, malba, malba model města - modelování, stavby ze stavebnic, karton aj….. )

Téma: Historie města

Termín plnění:  v průběhu měsíce října 2015

 

NÁZEV PROJEKTU:  Méďové

Měsíc: Listopad

 

Vzdělávací oblast:

CHCEME BÝT SAMI SEBOU

Ø      rozvoj schopnosti sebeovládání, rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

CHCEME ZNÁT

Ø      rozvoj úcty k životu ve všech formách

Ø      chápání změn způsobených lidskou činností (životnímu prostředí)

CHCEME VĚDĚT JAK NA TO

Ø      vytváření základů pro práci s informacemi

Ø      posilování přirozených poznávacích citů – zvídavost, radost z objevování

Kompetence:

Ø  kompetence trávení volného času

Ø  kompetence komunikativní

Ø  kompetence k učení

Cílová skupina: žáci 1. stupně ZŠ, 1. stupně ZŠ praktické a žáci 1. stupně ZŠ speciální

 

Poznámka: p. vychovatelka přizpůsobí náročnost úkolů a sdělení podle věku a intelektu žáků v oddělení ŠD

 

Vzdělávací nabídka a cíl projektu:

Ø      seznámit žáky s faunou a flórou, život medvíďat – společná četba na pokračování nebo zhlédnutí příběhů o medvědech – V. Chaloupka

Ø      naučit se písničku o medvědech

Ø      životní prostředí v Berouně - Koda, Brdatka, Koněpruské jeskyně aj…

Cíl: seznámit žáky s faunou a flórou, práce s PC – vyhledávání informací, atlasy a encyklopediemi, zjistit info o mědvědech v Berouně, život medvědů (všeobecně) – charakteristika jejich života, naučit se je poznávat a přiblížit jim jejich život, porozumět jejich chování a návykům  – chráněná zvířata a rostliny - naučná stezka Bradatka, horniny - geopark Barrandien

Vycházka: vycházka do přírody – Městská hora – medvědárium (termín dle dohody),

 

Společný úkol pro všechna oddělení: Obrázek medvíďat ze známého večerníčkového příběhu

Téma: Medvědí život

Termín plnění: 30.11.2015

NÁZEV PROJEKTU:  České Vánoce v Berouně

Měsíc: Prosinec

 

Vzdělávací oblast:

CHCEME ZNÁT

Ø      seznamování s prostředím kolem nás, rozvoj schopností přizpůsobovat se, podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Ø      získávání nových dovedností a vědomostí; schopnost čerpat dosažených zkušeností

Ø      seznamování se světem lidí, kultury umění; osvojení si základních poznatků o  prostředí

Ø      rozvoj společenského a estetického vkusu

CHCEME BÝT SAMI SEBOU

Ø      zdokonalování toho v čem jsme dobří

Ø      posilování sebevědomí

CHCEME ŽÍT SPOLEČNĚ

Ø      rozvoj tolerance, respektu a přizpůsobivosti

Ø      pochopení a vzájemná komunikace

Kompetence:

Ø  kompetence sociální a personální

Ø  kompetence k učení

Ø  kompetence trávení volného času

Ø  kompetence komunikativní

 

Cílová skupina: žáci 1. stupně ZŠ, 1. stupně ZŠ praktické a žáci 1. stupně ZŠ speciální

 

Poznámka: p. vychovatelka přizpůsobí náročnost úkolů a sdělení podle věku a intelektu žáků v oddělení ŠD

Vzdělávací nabídka a cíl projektu:

Ø      Advent – tradice, stará řemesla – poznávání, výroba ozdoby z přírodního materiálu a zdobení vánočního stromečku, posezení u adventního věnce nebo pod stromečkem

Ø      Vánoce a tradice u nás doma

Ø      Zpěv  a poslech koled

Ø      Hry a hádanky s tématikou Vánoc, zimy

Cíl: seznámit žáky s tradicemi Vánoc, lidovými řemesly, tradičními venkovskými zimními hrátkami dětí, oblečením a zimními sporty, naučit je jednoduchou ozdobu z přírodního materiálu na vánoční stromeček, vnímat čas Vánoc jako čas lásky, porozumění, klidu, pokory a skromnosti, četba příběhů s dětským hrdinou a vánoční tématikou, zpěv koled a naučit se básničku se zimní tématikou

Vycházka: Advent ve městě ( popř. výstava v muzeu), kostel sv. Jakuba

Společný úkol pro všechna oddělení: Vytvořte stromek dětských přání nebo zlatou rybku dětských přání

Téma: Adventní čas

Termín plnění: během měsíce

 

NÁZEV PROJEKTU:  Osobnosti Berouna

Měsíc: Leden

 

Vzdělávací oblast:

CHCEME VĚDĚT JAK NA TO

Ø      kultivace smyslového vnímání

Ø      rozvoj paměti a pozornosti, kultivace a zpřesňování smyslového vnímání

CHCEME BÝT SAMI SEBOU

Ø      zdokonalování toho, v čem jsme dobří

Ø      posilování sebevědomí

Ø      rozvoj vlastního životního stylu

Ø      získávání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastních situaci

CHCEME ZNÁT

Ø      rozvoj společenského a estetického vkusu

Ø      rozvoj úcty k životu ve všech formách

Ø      poznávání jiných kultur a národností

Ø      seznamování se světem lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí

Kompetence:

Ø  kompetence sociální a personální

Ø  kompetence činností a občanské

Ø  kompetence k učení

Ø  kompetence trávení volného času

Cílová skupina: žáci 1. stupně ZŠ, 1. stupně ZŠ praktické a žáci 1. stupně ZŠ speciální

 

Poznámka: p. vychovatelka přizpůsobí náročnost úkolů a sdělení podle věku a intelektu žáků v oddělení ŠD

- informace o osobnostech jsou dostupné v kabinetu školy nebo na https://www.mesto-beroun.cz/turista/historie-a-soucasnost/vyznamne-osobnosti/

Vzdělávací nabídka a cíl projektu:

Ø      prezentace  nebo beseda o významných osobnostech

Ø      hry spojené s vědou – bádáním, odlévání otisků (trilobiti)

Ø      hudební hry – dirigent – improvizace, vymyslet vlastní skladbu na vytvořené hudební nástroje, malý družinkový koncert – prezentace před ostatními

Ø      malba s poslechem hudby – hudební fantazie, malby jiných kultur….

Ø      pantomima, hádanky o osobnostech

Cíl: přiblížit žákům významné osobnosti vědy a  kultury Berouna a jeho okolí, rozvoj citového vnímání, úcty  a vytváření si vlastního názoru na hudební nebo výtvarná díla autorů, uvědomovat si společné chování při návštěvě výstavy nebo koncertu spojené s vhodným oblečením, seznámit se i osobnostmi vědy, jejich objevy a porovnat je s kulturou jiných národů

Vycházka: Brdatka, Talichova vila, návštěva muzea, geopark

Společný úkol pro všechna oddělení: vybrat si významnou osobnost a vytvořit o ní prezentaci

Téma: Hádej, kdo jsem?????

Termín plnění: v průběhu měsíce, prezentace osobností do 25.1.2016

NÁZEV PROJEKTU:  Jak se žilo v minulosti

Měsíc: Únor

 

Vzdělávací oblast:

CHCEME VĚDĚT JAK NA TO

Ø      vytváření základů pro práci s informacemi

Ø      posilování přirozených poznávacích citů – zvídavost, radost z objevování

Ø      kultivace smyslového vnímání

Ø      rozvoj paměti a pozornosti, kultivace a zpřesňování smyslového vnímání

CHCEME ZNÁT

Ø      rozvoj společenského a estetického vkusu

Ø      rozvoj úcty k životu ve všech formách

Ø      seznamování se světem lidí

Kompetence:

Ø  kompetence trávení volného času

Ø  kompetence k učení

Cílová skupina: žáci 1. stupně ZŠ, 1. stupně ZŠ praktické a žáci 1. stupně ZŠ speciální

 

Poznámka: p. vychovatelka přizpůsobí náročnost úkolů a sdělení podle věku a intelektu žáků v oddělení ŠD

Vzdělávací nabídka a cíl projektu:

Ø      práce s encyklopedií, pohádkovými příběhy – Pohádky pana Krbce, O Človíčkovi, aj….

Ø      četba o historických událostech regionu

Ø      hledání předmětů a jejich určování, které se dnes již nepoužívají ( spolupráce s rodinou)

Ø      hry spojené s časovými pojmy : „Bylo, nebylo…“ aj…

Cíl: přiblížit žákům přiměřenou formou historii, rozvíjet u žáků schopnosti orientace v čase, srovnat možnosti žáků ve školách dnes a v minulosti

Vycházka: Muzeum keramiky

Společný úkol pro všechna oddělení: Vytvořit masky, kostýmy se zaměřením na historii

Téma: Karneval

Termín plnění: 15.2. – 19.2. 2016

NÁZEV PROJEKTU:  Cestujeme na východ

Měsíc: Březen

 

Vzdělávací oblast:

CHCEME VĚDĚT JAK NA TO

Ø      rozvoj paměti a pozornosti, přechod od konkrétního  myšlení k myšlení logickému

CHCEME ŽÍT SPOLEČNĚ

Ø      zlepšujeme schopnost řešení problémů

Ø      rozvoj tolerance, respektu a přizpůsobivosti

CHCEME BÝT SAMI SEBOU

Ø      získávání relativní citové samostatnosti, hledání vlastní identity

 

Kompetence:

Ø  kompetence k učení

Ø  kompetence komunikativní

Ø  kompetence trávení volného času

Cílová skupina: žáci 1. stupně ZŠ, 1. stupně ZŠ praktické a žáci 1. stupně ZŠ speciální

Poznámka: p. vychovatelka přizpůsobí náročnost úkolů a sdělení podle věku a intelektu žáků v oddělení ŠD

 

Vzdělávací nabídka a cíl projektu:

Ø      práce s mapou, světové strany

Ø      vyhledat zajímavá místa ve směru na Prahu a zjistit o nich základní informace

Ø      způsob a možnosti dopravy, pokusit se vyhledat aktuální dopravní spojení v jízdních řádech

Cíl: přiblížit žákům možnosti cestování, orientaci v jízdních řádech, pokusit se vytvářet představu o časových pojmech ( jak dlouho půjdu cestu pěšky, jak dlouho pojedu vlakem atd……)

Vycházka: vlakové nádraží, autobusové nádraží

 

Společný úkol pro všechna oddělení: Vytvořit knihu, plánek mapy, leporelo o cestování směrem na východ

Téma: Kudy z nudy

Termín plnění: v průběhu měsíce, prezentace hotové práce bude prodloužena do 29.4. 2016 (důvod – přehlednější orientace pro žáky – směr východ, západ )

NÁZEV PROJEKTU:  Cesta na západ

Měsíc: Duben

 

Vzdělávací oblast:

CHCEME VĚDĚT JAK NA TO

Ø      rozvoj paměti a pozornosti, přechod od konkrétního  myšlení k myšlení logickému

Ø      rozvoj tvořivého myšlení a sebevyjadřování

CHCEME ŽÍT SPOLEČNĚ

Ø      zlepšujeme schopnost řešení problémů

Ø      vnímání práv a povinností

Kompetence:

Ø  kompetence k učení

Ø  kompetence komunikativní

 

Cílová skupina: žáci 1. stupně ZŠ, 1. stupně ZŠ praktické a žáci 1. stupně ZŠ speciální

Poznámka: p. vychovatelka přizpůsobí náročnost úkolů a sdělení podle věku a intelektu žáků v oddělení ŠD

 

Vzdělávací nabídka a cíl projektu:

Ø      práce s mapou, světové strany

Ø      vyhledat zajímavá místa ve směru na Plzeň a zjistit o nich základní informace

Ø      způsob a možnosti dopravy, pokusit se vyhledat aktuální dopravní spojení v jízdních řádech

Ø      hádanky, rébusy, osmisměrky zaměřené na orientaci světových stran, slepá mapa

Ø      puzzle s místy ČR,

Cíl: přiblížit žákům možnosti cestování, orientaci v jízdních řádech, pokusit se vytvářet představu o časových pojmech ( jak dlouho půjdu cestu pěšky, jak dlouho pojedu vlakem atd……)

Vycházka: vlakové nádraží, autobusové nádraží

 

Společný úkol pro všechna oddělení: Vytvořit knihu, plánek mapy, leporelo o cestování směrem na západ

Téma: Kudy kam

Termín plnění: v průběhu měsíce, prezentace hotové práce za měsíc březen a duben 29.4.2016

 

 

NÁZEV PROJEKTU:  Cesta do budoucnosti

Měsíc: Květen

 

Vzdělávací oblast:

CHCEME ŽÍT SPOLEČNĚ

Ø      zlepšujeme schopnost řešení problémů

Ø      vnímání práv a povinností

CHCEME BÝT SAMI SEBOU

Ø      zdokonalování toho, v čem jsme dobří

Ø      posilování sebevědomí

Ø      rozvoj vlastního životního stylu

CHCEME ZNÁT

Ø      chápání změn způsobených lidskou činností

Kompetence:

Ø  kompetence k učení

Ø  kompetence komunikativní

Ø  kompetence trávení volného času

Cílová skupina: žáci 1. stupně ZŠ, 1. stupně ZŠ praktické a žáci 1. stupně ZŠ speciální

Poznámka: p. vychovatelka přizpůsobí náročnost úkolů a sdělení podle věku a intelektu žáků v oddělení ŠD

 

Vzdělávací nabídka a cíl projektu:

Ø      filmová ukázka – Létající Čestmír, Návštěvníci….

Ø      pokusit se popsat člověka budoucnosti – rozvoj představivosti, smysl pro detail – kresba tužkou –vlastní prezentace před skupinou – rozvoj slovní zásoby a vyjadřování

Cíl: rozvoj fantazie, uvědomování si reálného a vysněného života na zemi, tajná přání – rozvoj představivosti, obavy z budoucnosti, vymoženosti nové doby, snaha o vyjádření vlastního názoru, umět se dorozumívat a vzájemně se respektovat při společném úkolu

Společný úkol pro všechna oddělení: Vytvořit svět budoucnosti ( např, krajinu, zvířata, lidi, dopravní prostředky atd….) – volná technika

Téma: Cesta za poznáním

Termín plnění: 31.5. 2016

NÁZEV PROJEKTU:  Jak si hráli naši předkové

Měsíc: Červen

 

Vzdělávací oblast:

CHCEME BÝT SAMI SEBOU

Ø      zdokonalování toho, v čem jsme dobří

Ø      posilování sebevědomí

Ø      rozvoj vlastního životního stylu

CHCEME ŽÍT SPOLEČNĚ 

Ø      rozvoj tolerance, respektu a přizpůsobení

CHCEME VĚDĚT JAK NA TO

Ø      posilování přirozených poznávacích citů – zvídavost, radost z objevování, rozvoj tvořivého myšlení, sebevyjádření

Kompetence:

Ø  kompetence trávení volného času

Cílová skupina: žáci 1. stupně ZŠ, 1. stupně ZŠ praktické a žáci 1. stupně ZŠ speciální

Poznámka: p. vychovatelka přizpůsobí náročnost úkolů a sdělení podle věku a intelektu žáků v oddělení ŠD

Vzdělávací nabídka a cíl projektu:

Ø      obrázky a četba literatury Josefa Lady (cvrnkání kuliček, káča, hry s klacíky, lodičky z kůry atd….)

Ø      vytvořit si jednoduchou hračku pro vlastní zábavu

Cíl: přiblížit žákům hry a popř. hračky našich předků, možnosti využití aktivit pro volný čas a přicházející období prázdnin

Společný úkol pro všechna oddělení: Zábavné odpoledne a dobové hrátky

Téma: Hry našich předků

Termín plnění: druhá polovina června 2016

 

 

V Berouně 1.9.2015                                                                        zpracovala: Mgr. Romana Humlová